Järvamaa väärtused

Koostöö ja osalus

Koostööl ja osalusel põhineb kogu maakonna arengustrateegia kontseptsioon. See tähendab, et kõikides valdkondades ja tegevuskihtides otsitakse võimalusi koostööks ning ollakse valmis eraldama selleks vajalikku aega, raha ja vahendeid.

Koostöine tegutsemine eeldab ka võimekust ja oskusi koostööks. Seejuures arvestatakse otsuste tegemisel osaluspõhimõtetega ning juhitakse muutusi kaasava ja osalusvõimalusi loova keskkonna kujundamise kaudu. Osaluskultuuri tõstmiseks on vaja teadlikku tegutsemist.

Uuenduslikke strateegiaid kujundades vajab kohalik omavalitsus elanike tuge ja abi, mille eelduseks on elanike soov ja motiveeritus oma teadmisi jagada. Seda teadmiste rikkust tuleb hinnata ning elanikud peavad tajuma, et nende teadmisi mitte üksnes ei väärtustata, vaid nendega elukeskkonna ümberkujundamises ka arvestatakse. Ametnikud ei saa kodanikke koostööle kohustada, vaid pigem soodustada ühisarutelusid nii kohalike omavalitsuste kui ka elanike võimaluste ja piirangute osas, sõltumata sellest, kellelt tuleb algatus.

Isiklik areng

See tähendab pidevat enesetäiendamist ja elukestvas õppes osalemist, sh isiksuslikule arengule pühendumist. Kuid see tähendab ka töökeskkondade ja tööprotsesside disainimist selliselt, et need võimaldavad pidevat õppimist ja õppes olekut, lisaks toetavat ja üksteise arengusse panustavat suhtluskultuuri avatud tagasiside ja toetavate hoiakutega. Isiklikku arengut toetav töö- ja elukeskkond on olulisim eeldus tarkade töökohtade loomiseks ja inimeste piirkonda meelitamiseks. Seejuures on vaja kujundada ennastjuhtiva õppija hoiakuid ja õppimisvõimalusi.

Uuenduslikkus

Tegevuste kavandamisel osatakse ja suudetakse olukorda hinnata, andmeid koguda ja neid analüüsida. Tulemusi mõõdetakse ja hinnatakse. Teadmuse suurendamiseks kaasatakse eksperte ja partnereid kaugemalt. Otsuste tegemisel hinnatakse ja kasutatakse teadmistepõhist argumentatsiooni. Järvamaal tegutsevad organisatsioonid on ühendatud võimalikult paljudesse teadmusvõrgustikesse.

Ettevõtlikkus ja kogukonnakesksus

Ettevõtlikkus kui inimese tegutsemisvõime ja -tahe. See põhineb loomingulisusel, uuendusmeelsusel ja riskivalmidusel, samuti oskusel ära tunda ja realiseerida võimalusi.

Ettevõtlik inimene oskab probleemi ära tunda, leida sellele lahendusi ja neid ka teostada.

Kogukonnakesksed probleemilahendused on kestlikud ning arvestavad iga kogukonna eripära ja vajadusi. Teenuste kujundamisel tuleb lähtuda kogukondade võimestamisest, vaid nii on võimalikud kestlikud lahendused (eriti väiksemates piirkondades). Kogukondlik kuuluvustunne ja usaldus on kohaliku elukeskkonna arendamisel vajaliku motivatsiooni eelduseks. Avatud ja paindliku valitsemise kaudu saab luua ettevõtlusele ja kogukonnale olulise partnerluse kohaliku elu arendamisel.

Säästlik ja keskkonnasõbralik eluviis

Ümbritseva looduskeskkonna säästmine ja kestlikud eluviisid on muutunud Järvamaa inimeste ja organisatsioonide igapäevaste harjumuste kujundajaks. Rohelepe pole üksnes organisatsioonide, vaid iga inimese pühendumine elurikkuse säilimisele ja keskkonna hoidmisele.

Turvalisus

Turvalisus on päevakorras avalikus ruumis, haridusasutustes, kodudes ja kollektiivides. Turvalisus on inimese ja ühiskonna toimimise üks alusväärtustest. Selle puudumisel kannatab kogu inimese areng. Meil tuleb taas pöörata rohkem tähelepanu turvalise elukeskkonna aspektidele ja lahendada mitmeid turvalisusega seotud väljakutseid.

Järvamaa visioon

Visiooni seletus

Visiooni ülesandeks on anda maakonna kaugeim ja olulisim (eristuv) siht, kuhu poole püüelda.

Järvamaa on Eesti südamaa ja juba geograafiliselt paljude eestimaalaste teekonnal. Soovime, et see teekond kujuneks ka tähendusrikkaks kohtumispaigaks ja sealt edasi juba elupaigaks. Ootame siia ärksaid eestimaalasi, kellele läheb korda kogukond ja kes kannavad ettevõtlikku vaimu. Kohtumispaiga kujundamisel lähtume külalislahkest, keskkonnasõbralikust ja loovast keskkonnast, kuhu on ikka ja jälle soov tagasi tulla.

Üksnes jagatud teadmuse, usaldusliku ja toetava õhustiku kaudu on võimalik luua püsiv ja tulemuslik koostöö. Meie innovatsioon seisnebki koostöö ja selleks vajalike tingimuste kujundamises. Soovime selles olla kasulikuks teejuhiks teistelegi.

Järvamaa on ärksate eestimaalaste elu- ja kohtumispaik, kus koostöös saavutatakse edu ja ollakse teejuhiks teistele.