Maakondlik koostöömudel ja juhtimisstruktuur

Järvamaa arengustrateegia keskne teema on koostöö ning selle korraldamine maakondlikul ja regionaalsel tasandil. Mõistlik on teha koostööd igal tasandil, nii kogemuste ja teadmiste vahetamiseks kui ka keerukamate probleemide ühiseks lahendamiseks ning ühistegevuste planeerimiseks ja elluviimiseks.

Järvamaa omavalitsuste keskseks maakondlikuks koostööorganisatsiooniks on SA Järvamaa. Sihtasutus on ühtlasi määratud täitma maakondliku arendusorganisatsiooni (MARO) ülesandeid. Suund on võetud omavalitsuste liidu likvideerimisele ja ülesannete delegeerimisele sihtasutusele. Sihtasutuse asutaja ja nõukogu liikmete nimetaja on Järvamaa Omavalitsuste Liit. Sihtasutuse põhikirja järgi määravad nõukogu liikmed asutaja lõppemise korral omavalitsused. Iga Järvamaa omavalitsus määrab nõukogusse kolm liiget. Sellega jääb sihtasutus täiel määral võrdselt kohalike omavalitsuste valitseva mõju alla.

Arengustrateegia realiseeritavus sõltub otseselt koostöömudeli elujõulisusest, osaliste pühendumisest kokkulepetele ja vastutuse võtmisest tegevuste elluviimiseks.

Ilma eesmärkidele pühendunud ja tegevuste eest vastutust võtvate osapoolteta jääb arengustrateegia deklaratiivseks ülddokumendiks, millest tegelik elu ennast segada ei lase.

Kes on arengustrateegia omanik ja kuidas jagunevad kokkulepitud ülesanded?

Arengustrateegia omanikud on maakonna kohalikud omavalitsused: Järva vald, Paide linn ja Türi vald. Arengustrateegia kiidetakse heaks kohaliku omavalitsuse volikogus. Omavalitsuste arengudokumendid peaksid lähtuma sellest. Seega on kõik tingimused loodud, et omavalitsused võiksid võtta vastutuse arengustrateegias ühiste tegevuste eest.

Samas pole lõpuni selge, kuidas maakonna tasandi arengu terviklik koordineerimine käib ja kes sellega tegeleb.