Arengustrateegiast

Arengustrateegiast

Järvamaa arengustrateegia on maakonna tähtsaim arengu­dokument, mille osalised lepivad kokku ühistes aluspõhimõtetes, väärtustes, maakonna tulevikuvisioonis, strateegilistes eesmärkides, koostöövormis ja tegevuskavas.

Maakondliku arengustrateegia koostamise ülesanne on seadusega määratud kohalikule omavalitsusele.

Järvamaal on maakondliku arengustrateegia koostamine delegeeritud maakondlikule arendusorganisatsioonile (MARO) SA Järvamaa, kelle põhikirjaliseks ülesandeks on ühtlasi maakonna tasakaalustatud ja tervikliku arengu toetamine.

Maakondliku arengustrateegia raames kokku lepitud arengusuundumusi arvestavad ka riigiasutused regionaaltoetuste ja kohalike omavalitsuste investeeringutoetuste andmisel.

Maakondliku arengustrateegia ülesanne on esitada maakonna arengu tervikvaade, suundumused ja teekaart muudatusteks.

Vastavad seaduse punktid:

  • KOKS § 61 lg 1 „Omavalitsusüksuste ülesanne on ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist.“
  • KOKS § 373 lg 1 „Maakonnal peab olema arengustrateegia, mis on aluseks maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ja koostööpartnerite poolt ühiselt maakonna arengu suunamisel, ühiselt tehtavate ja omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute kavandamisel, investeeringuteks toetuse taotlemisel ning käesoleva seaduse § 61 lg 1 nimetatud kohaliku omavalitsuse üksustele antud ühiste ülesannete täitmisel.“
  • KOKS § 373 lg 11 „Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse üksustele juhtumipõhiste toetuste andmisel, riiklike investeeringute kavandamisel ja riigiasutuste osutatavate teenuste kättesaadavuse muutmisel maakonnas võetakse arvesse maakondlikus arengustrateegias kavandatud arengueesmärke ja kajastatud tegevuskogumeid.“
  • RES § 50 lg 4 „Riigieelarvest antakse kohaliku omavalitsuse üksusele juhtumipõhist investeeringutoetust [tingimusel, et] toetatava investeeringuga panustatakse kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava või maakondliku arengudokumendi investeeringuga seotud valdkondliku eesmärgi täitmisse.“