Kesk-Eesti regionaalne innovatsioonisüsteem

Järvamaal puuduvad otseselt teadmusloomele suunatud asutused. Organisatsioonidevaheline koostöö teadmuse jagamisel on valdkonniti väga erinev ja enamasti vähe koordineeritud. Süsteemset lähenemist teenuste ja toodete teadmistepõhisel arendamisel leidub vähesel määral.

Samas on siin innovatsioonipotentsiaaliga osapooli, kes oleksid valmis süsteemi osana tegutsema ja teadmusloomes osalema.

SA Järvamaa – täites peamiselt riiklikke tellimusi, on võimalik olemasolevad tegevused ja inimkapital siduda innovatsiooniprotsesside ja koostöövõrgustike koordineerimiseks, nagu ettevõtjate ja vabaühenduste nõustamine, turismivaldkonna koordineerimine, maakonna tutvustamine, tervise- ja turvalisusenõukojad, ELi regionaaltoetustest teostatavad tegevused.

Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator – kolme maakonna peale jõudsalt käivitunud inkubaator oleks üks osa laiemast innovatsioonivõrgustikust ja innovatsiooniteenustest.

Paide linnavalitsus ning Türi ja Järva vallavalitsus – oma­valitsuste tegevuskihid tuleks kõik siduda omavahel toimivateks koostöövõrgustikeks. Esmajärjekorras tuleb luua KOVide arendustöötajatest ja tulevastest maakonna arendustöötajatest üks tugev maakonna arendus- ja innovatsioonitegevusi koordineeriv ja korraldav üksus, mis toetaks ja võimestaks ka iga omavalitsuse arendusvõimekust. Siinkohal on väga oluline ka poliitilisel valitsustasandil tehtav koostöö.

MTÜ Arvamusfestival – omab võimekust luua innovatsioonikeskkonda ja ühiskondlike probleemide lahendamiseks üliolulist aruteluformaati, kus tekiks osapoolte vahel usaldus ja teadmistepõhine hästijuhitud arutelu. Arvamusfestivali arutelude korraldajad moodustavad kogu Eesti teadmusloome võrgustiku, keda saaks potentsiaalselt kaasata ka maakonna innovatsiooni- ja arendustegevustesse. Arvamusfestivalist võib saada maakonna innovatsioonisüsteemi tarbeks kõige olulisem lüli teiste teadmusvõrgustike kaasamisel. Lisaks on festivali meeskond valmis panustama kohalikku kogukonda arutelu hea tava levitamiseks.

Järvamaa kutsehariduskeskus – on kujunenud oluliseks täiskasvanute täiend- ja ümberõppe keskuseks. Innovatsioonisüsteemi lülitatuna saaks oma teenuseid täiendada ja ettevõtjatega koostööd suurendada.

Paide riigigümnaasium – on võtnud strateegilise positsiooni siduda keskhariduse tasemeõpe kogukonnapraktikaga ja kogukonnas õppega. Innovatsioonisüsteemi osalisena saaks siduda õpilased kohalike innovatsiooniprogrammidega ja anda innovatsioonisüsteemi jõudlust juurde.

Leaderi tegevusrühmad – otsesed piirkondade strateegilised planeerijad ja võimestajad kogukondade tasandil. Seovad ressursid innovatsioonisüsteemi tegevuste ja tulemustega.

Partnerid väljaspool maakonda

Järvamaa jaoks on strateegilise võtmetähtsusega siduda innovatsioonisüsteemiga riiklikud ja regionaalsed innovatsioonivõimekused. Eelnev analüüs näitas, et riik toetab teadmussiiret täiel määral ja innovatsioonivõrgustike kujunemine on järgmine samm. Seega on Järvamaa ees koostööaltid partnerid, kelle teadmisi ja oskusi maakondliku innovatsioonisüsteemi kaudu maakonna ettevõtjate, kogukondade ja kohalike omavalitsusteni tuua.

Riigikantselei innovatsioonitiim – nelja-viieliikmeline meeskond, kes on välja töötanud pikemad ja lühemad innovatsiooniprogrammid, millega arendatakse igal aastal kümneid avalikke teenuseid ja suunatakse sadu ametnikke mõtlema ja tegutsema inimkeskselt ja kestlikult. Innovatsioonitiim on valmis tegema meiega koostööd ja avama enda programmid ka Kesk-Eesti innovatsioonisüsteemis.

Lisaks on innovatsioonisüsteemi osalistena valmis panustama naabemaakondade omavalitsused ja arenduskeskused.

Naabermaakonnad – Raplamaa, Viljandimaa, Jõgevamaa ja Lääne-Virumaa koostavad juba ühiselt ühtset arengulepet. Selle kaudu on võimalik panustada ka naabermaakondade innovatsioonisüsteemi loomisesse.

Võiksime innovatsioonisüsteemidest erineda just kohalike omavalitsuste teenuste arendus- ja kompetentsikeskusena. Seda soosib ka meie asukoht ja üldine olukord selles valdkonnas.