Maakondlik juhtimisstruktuur

Maakonna arengu juhtimine peaks sarnanema arengu­strateegia koostamise struktuurile. Sellisel juhul on tagatud strateegia järjepidevus ja seotus „omanikega“. See tähendab, et iga tegevus on otseselt seotud konkreetsete inimestega terviksüsteemis.

Koostöömudeli eesmärgid:

 • kujundada innovatsiooniks sobilik kaasav ja koostööl põhinev juhtimine
 • tõsta kogukondade ja partnerite usaldust ja koostöötahet, muutuste ellu kutsumiseks rohujuure tasandil
 • luua sobiv keskkond ühiseks õppimiseks ja innovatsiooniprotsesside läbiviimiseks
 • tagada avalike teenuste kestlik ja inimkeskne osutamine, selleks vajalik sisuline ja korralduslik teenusdisain

Maakonna tasandi arendustegevustes ja innovatsiooniprotsessis osalemine peaks muutuma kõikidele arengustrateegia osapooltele tavapäraseks rutiiniks ja osaks põhiülesandest. See eeldab selgeid kokkuleppeid ja ülesandepüstitust. Maakonna juhtimismudel ei ole üksnes kokkulepe paberil, see tuleb ka teadvustada ja selleks sobiv keskkond luua.

 • 1.

  Nõustada nõukodade juhte nõukodade töö korraldamises, sh kokkusaamiste formaatide osas ja strateegilise protsessi läbiviimisel.

 • 2.

  Nõustada juhtgruppi ja Järvamaa Omavalitsuste Liitu strateegia juhtimisel.

 • 3.

  Varustada protsessi vajalike koolituste, infomaterjalide, uuringute ja muude teadmiste/oskustega.

 • 4.

  Osaleda strateegia kujundamisel ja elluviimisel oma spetsialistide ja kontaktvõrgustike kaasabil (ettevõtlus, kodanikuühendused, ettevõtlik kool jne).

 • 5.

  Nõustada strateegia osapooli strateegiadokumendi koostamisel