Eesmärk 1

Arengustrateegia seab maakonna visiooni ja tasakaalustatud arengu täitmiseks kolm peamist eesmärki.

Eesmärk 1:

MAAKONNA TASAKAALUSTATUD ARENGUT LOOB TOIMIV NING TERVIKLIK KOOSTÖÖ- JA INNOVATSIOONISÜSTEEM

Sellise eesmärgi püstitamisega seavad Järvamaa arengustrateegia osalised kesksele kohale jagatud teadmuse ja innovatsiooniprotsesside arendamise kui eelduse õppiva maakonnana uudsete lahenduste kasutuselevõtuks.

Ühiste õpi- ja innovatsioonikogukondade või rakukeste teke on laiemaks eelduseks kestlike muutuste tekkimiseks kõigis eluvaldkondades ja temaatikates.
Eesmärgi täitmiseks ühinevad esmalt arengustrateegia osalised ise ühiseks õppivaks teadmusvõrgustikuks, mis loob eeldused koostöösuhete tekkimiseks ja seeläbi ka uudsete lahenduste loomiseks. Teiseks peab selline koostöövõrgustik olema avatud ja tugeva osaluskultuuriga, et teadmusvõrgustike kihtides ühineksid ka kohalikud elanikud, kogukonnad ja ettevõtjad. Nende usaldus ja osalemine arenguprotsessides on aluseks tulevikuteenuste disainimisel ja rakendamisel. Innovatsioonisüsteemi terviklikkus tähendab, et arvestatakse kõikide innovatsiooniprotsessi osadega ja väärtustatakse nii ühist õppimist ja uute teadmiste loomist kui ka uute teenuste disaini ja loomeprotsessi ning rakendusfaasi ja täiustamist. Täpsem innovatsioonimudel on kirjeldatud koostöövormi peatükis.

Maakonna terviklik koostöö- ja innovatsioonisüsteem loob ühise teadmusvõrgustiku kõikidele maakonna arendusüksustele ja arendustegevustega tegelevatele spetsialistidele.

Tegevussuunad ja tegevused

Arendada maakonna tasandi juhtimisvõimekust kolme omavalitsuse ühistes huvides:

 • juhtimis- ja arendusstruktuuri määratlemine – sh valdkondlikud koostöövormid ja nende jõustamine, kõikide KOV tasandite sidumine (kohustuslikuks) koostööks
 • tegevmeeskonna ja arendusüksuse loomine ning selleks vajalike ressursside panustamine
 • kaasamis- ja osalusformaatide arendamine nelja sektori (nn Quadruple Helix mudel) koostööks
 • mainekava ja identiteedi kirjelduste loomine ühise väärtusruumi ja kultuuriruumi kujundamiseks

Luua Kesk-Eesti koostöö- ja innovatsioonisüsteem:

 • kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendumiseks vajalike stiimulite leidmine
 • koostöö loomine süsteemi osaliste vahel, sh koordineerimine, koostöökokkulepped ja motivatsioon (nt koodikool innovatsioonisüsteemi osalisena)
 • innovatsiooniprogrammide („teekondade“, „torude“) loomine nii avalikule kui ka erasektorile ning eelkõige sektoriüleselt sotsiaalse innovatsiooni võimaldamiseks (nn Quadruple Helix mudel)
 • innovatsioonivõrgustike ühendamine – kohalikesse, regionaalsetesse, riiklikesse ja rahvusvahelistesse innovatsioonivõrgustikesse lülitumine ja nende ühendamine terviklikku innovatsioonisüsteemi
 • innovatsioonivõimekuse tõstmine – sh inkubatsiooniprogrammid, koolitused, nõustamine, mentorlus jms
 • ruumiloome kohtumispaiga ja ühiste tööruumide kujundamiseks, mis võimaldaks teadmusloomet ja sotsiaalset innovatsiooni, teadmussiiret ja sünergiat organisatsioonide ning üksikisikute tasemel

Tulemused

(ühildudes TAIE 2035+ eesmärkidega)
 • elujõuline kogukond ja kultuuriruum
 • kohalike ressursside väärindamine ja tootlikkuse tõus
 • paremad tervisetehnoloogiad ja -teenused
 • digilahendused igas eluvaldkonnas
 • kasvav avalike teenuste kvaliteet, sh KOVide finantsvõimekus
 • nutikad ja kestlikud energialahendused
 • kolmikpöörde (innovatsiooni-, rohe- ja digipöörde) realiseerumine