Eesmärk 2

Eesmärk 2:

KESK-EESTI ON REGIONAALPOLIITIKAS JA REGIOONI PUUDUTAVATES OLULISTES KÜSIMUSTES HÄSTI ESINDATUD JA TEEB SELLEKS VAJALIKKU MAAKONDADEÜLEST KOOSTÖÖD

Järvamaa omavalitsustel, ettevõtjatel ja kodanikuühendustel tuleb võtta aktiivne roll regionaalse koostöö ja piirkonna huvikaitse teostamisel. Vaid nii on võimalik regionaalne tasakaalustatud areng ja suuremate arendusprojektide teostus. Vastavalt regionaalsetele uuringutele on Kesk-Eesti maakondadel sarnased arenguvajadused. Suurte tõmbekeskuste lähedus on loonud piirkondlikku ebavõrdsust ja tekitanud petliku mulje üldisest arengust. Tegelikult on Kesk-Eesti mahajäämus märgatav ja vajab terviklikku süsteemset lahendust.

Tegevussuunad ja tegevused:

 • maakonna regionaalpoliitikas ja regionaalses koostöös osalemise ülesande andmine (koos vajaliku ressursiga) maakondlikule arendusorganisatsioonile (SA Järvamaa)
 • omavalitsuste esindusfunktsioonis kokkuleppimine ja selle määratlemine
 • osalemine Kesk-Eesti arenguleppe koostamise protsessis
 • regionaalpoliitiliste otsuste juures kaasarääkimine ja otsustamises osalemine
 • koostöö ja partnerlussidemete sõlmimine teiste Kesk-Eesti regiooni maakondadega

Mõõdikud

 • rahulolu riigi teenustega
 • naabermaakondadega ühiste koostööprojektide arv
 • maakonnas töötavate riigiametnike arv
 • Kesk-Eesti programmi loomine
 • arenguleppe elujõulisus
 • Järvamaa poliitikute osalemine maakonna esindamisel ja Kesk-Eesti arenguleppes