Üldine eesmärk ja arengustrateegia eesmärgid

Üldise eesmärgi täitmiseks seavad arengustrateegia osalised ühised strateegilised valdkonnaülesed eesmärgid ja sihid, mida maakonna tasandil koos ellu viia ja millest oma tegevustes lähtuda. Teisisõnu on need eesmärgid suunatud arengustrateegia osaliste ühistegevusele ja on valdkondadeülesed. Nende eesmärkide täitmine loob enim väärtust ja aitab maakonna arengule kõige rohkem kaasa.

Järvamaa arengustrateegia osaliste üldine strateegiline eesmärk on tõsta siinsete elanike heaolu ning piirkonna atraktiivsust elu- ja ettevõtluskeskkonnana, lähtuvalt Eesti riigi pikaajalistest strateegiatest (Eesti 2035), valdkondlikest arengukavadest, maakonna visioonist ja väärtustest.