Arengustrateegia protsessi eesmärgid ja uuendamise protsess

Jagatud uue teadmuse loomine maakonna arenguküsimustes

Omanikutunne – kasvanud on omavalitsuste ja koostööpartnerite motivatsioon arengustrateegiat ellu viia ja maakondlikule tasandile panustada

Maakondliku tasandi koostöö on koondunud ühtse strateegilise juhtimise alla

Koostöövormid on korrastatud, ülesanded ja rollijaotus kokku lepitud, vajaduspõhiselt on loodud uusi koostöövorme ja koostööteenuseid

Maakonna identiteet on mõtestatud ja sõnastatud

Uuendamise protsess

Lähtudes arengustrateegia määratlusest ja eesmärkidest on uuendamise protsess ise kirjapandud tulemusest veelgi olulisem. Just protsessis ehk osaliste kokkusaamistel ja mõtestamistegevuses toimub arengustrateegia uuendamise eesmärkide täitumine, tekib omanikutunne, koostöövaim ja uus teadmus. Seega on kriitilise tähtsusega strateegilise mõtestamisprotsessi edasine jätkumine ja inimestes kooskäimise harjutamine.

Uuendamise protsess toimus aastatel 2021– 2022. Juhtgrupi ja nõukodade kohtumised toimusid peamiselt 2022. aastal. Suurem sisuline töö arengustrateegia koostamisel tehti 2022. aasta oktoobrist detsembrini.

Kokku toimus neli suuremahulist juhtgrupi kohtumist ja 37 valdkondliku nõukoja kohtumist 12-s erinevas valdkonnas.
Nõukodadele ja juhtgrupile koostas sihtasutuse arengu- strateegia konsultant detailsed lähteülesanded, lisaks korraldas sihtasutus enamike nõukodade kohtumised ja nende fassiliteerimise.