KULTUUR

VÄÄRTUSED

INIMENE

Loov, teadmishimuline, salliv, valmis muutusteks.
Kultuurikorraldaja – motiveeritud ja valmis uuendama teadmisi.
Kultuuritarbija – valmis kogukonna kultuuritegevuses osalema ja sellesse panustama.


ÜHISKOND

 • Mitmekesine kultuuriruum, erinevatele sihtrühmadele suunatud tegevused ja võimalused
 • rahvakultuuri säilimine ja edendamine
 • professionaalse kultuuri vahendamine ja loomine
 • kohapärimuse ja kultuurimälu hoidmine.

Kõrge kultuuriline tase ja teenindus, kogukondlikkus (kogukonna algatuste toetamine).

Kestlik kultuurikorraldus (arvestab loodusega ja üleüldise mõistlikkusega).

Maakondlik ja regionaalne koostöö.


KESKKOND

Loomingulist tööd toetav, loodust hoidev, kultuuritegevust ja osalemist võimaldav: toimiv rahvamajade, raamatukogude, muuseumide võrgustik; kommunikatsioon; taristu; olulised maakonnaülesed kultuuriobjektid (PAMT, Paide Vallimägi, kirikud jt).

Võrdne ligipääs kõigile (erivajadustega arvestamine).

VAJADUSED ja PROBLEEMID

 • Rahvakultuuriga tegelevate inimeste ja kollektiivide väärtustamine tunnustamisest tasustamiseni
 • kultuuriline mitmekesisus (võimalus tarbida erinevaid kultuuriteenuseid)
 • ühiskonnagruppide võrdne ligipääsetavus kultuurisündmustele
 • kultuurivaldkonna rohe- ja digipööre
 • KOV kultuuritöötajate töötasu on seotud riiklikuga
 • korrastatud kultuuriobjektid
 • piisavalt ressursse
 • maakonna kultuurikoordinaatori ametikoht (1,0), sh projektivahendite taotlemise ja aruandluse ühine korraldus
 • tehnika uuendamine ja digitaalne areng
 • museaalide paremad pikaaegsed säilitustingimused.

EESMÄRGID

 • Järvamaa kultuur on elujõuline, arenev ja maailmale avatud ning kultuuris osalemine on iga inimese elu loomulik osa.  Maakonna kultuurielu on tugev ja toimiv. Kultuuri ja loovuse roll kogukonna arengus on väärtustatud.
 • Järvamaa kultuurivaldkonnal on toimiv ja lahendusi loov koostöö.

TEGEVUSSUUNAD

 • Maakonnaülese kultuuripoliitilise vaate kujundamine
 • maakonna identiteedi sõnastamine kultuuri kaudu
 • omavaheline koostöö: kohtumised, kogemuste vahetamine, koolitused, õppereisid jms ühisüritused
 • keskkonnasõbralike sündmuste hea tava rakendamine (kogemuste jagamine ja ühtsetele reeglitele üleminek)
 • kultuurisündmustele ligipääsetavuse parandamine (teenuse disaini puhul kasutada maakondlikku innovatsioonisüsteemi)
 • kultuurivaldkonna analüüs ja hindamine
 • kultuuripärandi pikaajaline füüsiline ja digitaalne säilitamine – võimaliku ühishoidla loomine
 • digipööre – jagatud võimekus digilahenduste kasutamisel, ühiste digilahenduste kasutamine ja info jagamine sündmuste kohta
 • kultuuritaristu kaasajastamine ja tehnoloogiline uuendamine.

KOOSTÖÖVORM

Järvamaa Kultuuri Nõukoda ühendab Järva maakonnas tegutsevaid kultuuritöötajaid, on eestvedajaks maakondlike kultuurisündmuste kavandamisel ja elluviimisel ning omavalitsustele nõuandvaks organiks maakonna kultuuripoliitika kujundamisel.

Nõukoja eesmärk on Järvamaa kõrgelt väärtustatud kultuuri­pärand, eripärane, kestlik, arenev ja elav kultuurielu ning iga Järvamaa elaniku aktiivne kuulumine ühisesse kultuurikeskkonda. Selle saavutamiseks on nõukoja tegevusteks kultuurivaldkonna kohaliku omavalitsuse üksuste ühiselt täidetavate ülesannete elluviimise koordineerimine, Järva maakonna kultuuripoliitika kujundamine ja elluviimine, kultuurikoostöö ja ühistegevuse koordineerimine.

Nõukoda koordineerib SA Järva­maa kultuurikoordinaator. Nõukoja tegevusse panustavad maakonna kultuuritöötajad ja valdkonna ametnikud.