Valdkondade kokkuvõte

Kultuur

 • Koostöövorm ja osalised:

  toimiv nõukoda omavalitsuste kultuuritöötajatest ja teistest kultuurikorraldajatest. Sihtasutuse palgal (MARO vahenditest) on osakoormusega kultuurnõukoja koordinaator (Eva Linno).

 • Peamised teemad

  rahvakultuuri jätkusuutlikkus, kultuuriline mitmekesisus, KOVide kultuuritöötajate töötasu.

 • Olulisemad tegevused

  maakonnaülese kultuuripoliitilise vaate kujundamine, digipööre, keskkonnasõbralike sündmuste hea tava, ühine koolitus- ja arendussüsteem, kultuurisündmuste kvaliteet.

Eva Linno

Eva Linno
Kultuurinõukoja
koordinaator

Haridus

 • Koostöövorm ja osalised:

  koostöö põhineb haridusjuhtide ühendusel, valdkonna uuendamist vedasid eest ühenduse juht Katrin Puusepp ja sihtasutuse Ettevõtlik Kool koordinaator Riina Hiob.

 • Peamised teemad

  rohkem kvalifitseeritud õpetajaid, nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine, koolikultuuri kaasajastamine, omavaheline koostöö, haridusvõrk, elukestev õpe täiskasvanute seas.

 • Olulisemad tegevused

  haridusnõukoja moodustamine, haridusleppe loomine, mitteformaalsete õpi- ja arengukeskkondade kujundamine, õpetajate arengu- ja koostööprogramm, haridusvaldkonna palgalise koordinaatori ellukutsumine.

Katrin Puusepp,
ühenduse eestvedaja,
Türi Ühisgümnaasiumi direktor

Riina Hiob,
Ettevõtliku Kooli koordinaator ja maakondlik haridusuuendaja

Noorsootöö

 • Koostöövorm ja osalised:

  koordineerib vabatahtlikus korras loodud noorsootöö nõukoda, uuendamist juhtis juhatuse liige Sulo Särkinen.

 • Peamised teemad

  puudub ennetustöö programmide rahastus, kvalifitseeritud spetsialistide puudus, ebaühtlane teenuste kättesaadavus (16+ vanuses), noorte ettevõtlikkuse vähene toetamine, noorsootöötajate motivatsioon.

 • Olulisemad tegevused

  noorte esinduste jõustamine, noosootöö nõukoja jõustamine omavalitsuste poolt, digitaalse tööriistakasti ja keskkonna loomine, sihtgrupi uuringud, võrgustikega koostöö arendamine.

Sulo Särkinen,
Järvamaa noorsootöö nõukoja juhataja

Terviseedendus

 • Koostöövorm ja osalised:

  MARO ülesandena moodustatud kohustuslik tervisenõukogu, koordineerib osakoormusega sihtasutuse rahvatervise koordinaator Helje Mets.
  NB! Tervisedenduses valminud 2023. aastal „Järva maakonna tervise ja heaolu strateegia“

 • Peamised teemad (vajadused)

  laste ja noorte vaimse tervise probleemide ennetamine.

 • Olulisemad tegevused

  vanemahariduse programmi loomine, eesmärgipärase ennetustegevuse rakendamine haridusasutuses, huvihariduse/tegevuse KOVi piire ületava süsteemi arendamine ja rakendamine, toetatud (tugi)spetsialistide baasi loomine ja rakendamine, varajase märkamise praktikad.

Helje Mets Rahvatervise ja turvalisuse koordinaator

Helje Mets
Rahvatervise ja turvalisuse koordinaator

Turvalisus

 • Koostöövorm ja osalised:

  MARO ülesandena moodustatud kohustuslik turvalisuse nõukogu, koordineerib osakoormusega sihtasutuse turvalisuse koordinaator Helje Mets.

 • Peamised teemad (vajadused)

  turvalisus kogukondades ja avalikus ruumis, ennetusprogrammid, kogukondade kaasamine, ohutu elukeskkond.

 • Olulisemad tegevused

  turvalisuse nõukoja tegevuse käivitamine, hädaolukordadeks valmisoleku koolitus, kohtumised külades ja kogukondades.

Helje Mets Rahvatervise ja turvalisuse koordinaator

Helje Mets
Rahvatervise ja turvalisuse koordinaator

Kulno Klein, Järvamaa turvalisuse nõukogu juht

Kulno Klein,
Järvamaa turvalisuse nõukogu juht

Sport

 • Koostöövorm ja osalised:

  koordineerib ja koostööd korraldab MTÜ Järvamaa Spordiliit, tegevjuht Piret Maaring.

 • Peamised teemad (vajadused)

  ühtne infoväli ja kalender, parem kommunikatsioon eri osapoolte vahel, liikumis- ja sporditaristud avalikus ruumis, treeningutel ja huviringide töös osalemist toetav transpordisüsteem, spordi suurem väärtustamine KOVides, uute maakonnaüleste projektide algatamine ja elluviimine.

 • Olulisemad tegevused

  spordi nõukoja ja ühtse inforuumi loomine, ühisinvesteeringud taristusse, transpordiküsimus koostöös KOVidega.

Piret Maaring, Järvamaa spordiliidu tegevjuht

Piret Maaring,
Järvamaa spordiliidu tegevjuht

Turism

 • Koostöövorm

  turismiasjaliste nõukoda koordineerib sihtasutuse turismivõrgustiku koordinaator Elo Öösalu.
  NB! Turismivaldkonnas on 2021. aastal koostatud eraldi valdkondlik strateegiline tegevuskava.

 • Peamised teemad (vajadused)

  mitmekesisemad turismiteenused, rohkem ja mitmekesisemaid ööbimisvõimalusi, teenuste kvaliteedi pidev areng, erivajadustega inimeste ligipääsetavuse parandamine, tihedam omavaheline koostöö, ühisturundus, taristu arenduste ja muudatustega kaasnevate võimaluste ärakasutamine, turismiobjektide füüsiline ja digitaalne nähtavus (sh viidastamine), koostöö reisikorraldajatega Eestis ja välisturgudel.

 • Olulisemad tegevused

  koostööprojektid, turismitoodete ja -teenuste kvaliteedi tõstmine, teavitussüsteem, kvaliteedimärgiste arendamine, Green Destinationi arendamine.

Elo Öösalu, Turismi koostöövõrgustiku koordinaator

Elo Öösalu,
Turismi koostöövõrgustiku koordinaator

Ettevõtlus ja majandus

 • Koostöövorm

  põhineb sihtasutuse ettevõtlusvaldkonna töötajatel, püsiv koostöövorm puudub.

 • Peamised teemad (probleemid)

  tööstusvaldkonna tootlikkuse ja lisandväärtuse pakkumise langus, tarkade töökohtade vähesus, teadus- ja innovatsioonimahukate ettevõtete vähesus, ettevõtjate väike motivatsioon maakondlikus arendustegevuses osaleda, tööjõupuudus.

 • Olulisemad tegevused

  ettevõtlusvaldkonna nõukoja tegevuse käivitamine, tööstusvaldkonna kolmikpööre, praktikabaaside võimestamine, innovatsiooni- ja inkubatsiooniprogrammide käivitamine, tugiteenuste väljatöötamine.

Maimu Kelder, ettevõtluskeskkonna arendusjuht

Maimu Kelder,
ettevõtluskeskkonna arendusjuht

Kodanikuühendused

 • Koostöövorm

  vabaühenduste nõukoda, koordineerib sihtasutuse vabaühenduste konsultant Maile Kesküla

 • Peamised teemad (probleemid)

  vabaühenduste eestvedajate vähesus, noorte osalus vabaühenduste tegevuses ja vabatahtlikus töös on madal, KOVides ei kaasata ega võimestata kogukondi süsteemselt ja igapäevaselt, Järvamaa vabaühenduste huvikaitsevõimekus on teiste maakondadega võrreldes madal, vabaühenduste tegevuskeskkond ei toeta nende jätkusuutlikkust.

 • Olulisemad tegevused

  vabaühenduste nõukoja võimestamine, vabaühendustele suunatud nõustamised, arenguprogrammid ja ühisüritused, koosloomeprogramm igas omavalitsuses, KOVidel kaasamise ja vabaühenduste toetusvõimekuse suurendamine, kogukonnapraktika noortele, kogukonnateenuste ja kogukonna toel toimivate teenuste arendamine ühingute ja aktiivsete kogukonnaliikmete baasil (KOVid), kaasav eelarve.

Maile Kesküla, vabaühenduste konsultant

Maile Kesküla,
vabaühenduste konsultant

Sotsiaalvaldkond

 • Koostöövorm

  koostöövorm ja koordineerimine puudub, arengustrateegia uuendamise raames kokkukutsutud nõukoja tulemused sõnastab vabatahtlik osaline Pipi-Liis Siemann.

 • Peamised teemad (vajadused)

  sotsiaalvaldkonna töötajate väärtustamine (sh palgatase) ja neile vajaliku arengukeskkonna tagamine, sotsiaalvaldkonna teenuste maakonnaülene tervikvaade ja võrgustikupõhine lähenemine.

 • Olulisemad tegevused

  arengukava kehtestamisega lepitakse kokku valdkondlike ühistegevuste eestvedajad, ühisarutelude toimumine ning korralised kohtumised, analüüsitakse vajadust valdkondliku koordinaatori järele, õppekäigud, koolitused, pilootprojektid.

Pipi-Liis Siemann,
Sotsiaalvaldkonna nõukoja kokkuvõtte koostaja

Keskkond

 • Koostöövorm

  koostöövorm ja koordineerimine puudub, arengustrateegia uuendamise raames kokkukutsutud nõukoja tulemused sõnastab vabatahtlik osaline Rainer Eidemiller.

 • Peamised teemad (probleemid)

  madal suutlikkus roheleppest (rohepöördest) tulenevaid eesmärke koordineeritult valdkondadeüleselt ellu viia, keskkonnasõbralike käitumisharjumuste visa juurdumine, madal võimekus rakendada kestlikkust tõstvaid tehnoloogiaid ja digilahendusi, omavalitsuste keskne roll roheleppe (pöörde) elluviimisel rohujuure tasandil.

 • Olulisemad tegevused

  ringmajandus, ruumiplaneerimine, kliimakava, zero waste, roheametniku kaasamine, keskse roheteadmusevõrgustiku kujundamine ja teiste maakondade võrgustikega liitumine. Kolm põhivaldkonda: kliimakriis, loodusressursside nappus ja mitmekesisuse vähenemine, ringmajandus.

Tervishoid

 • Koostöövorm

  osaliselt koordineerib Järvamaa Haigla.

Külvar Mand,
Järvamaa Haigla juhataja

Elamumajandus

 • Koostöövorm

  koordineerimine puudub (arengustrateegia raames kokkukutsutud nõukoda).

Ühendused

 • Koostöövorm

  osaliselt koordineerib JÜTK.

Urmas Kupp,
JÜTK juhataja