Lahendused

    • Kohalike omavalitsuste töötajate tööaja eraldamine maakondlikus koostöö- ja arendustegevuses osalemiseks.
    • Täiendava ressursi, sh rahaliste vahendite suunamine sihtasutuse ülesannete täitmiseks.

Kindlasti peaks suurenema omavalitsuste eelarveline rahastus sihtasutusse. Seda nii tulevaste regionaalmeetmete omafinantseeringu valguses kui ka omanikutunde tekkimiseks. Lisaks annavad uued ülesanded otsest kasu omavalitsuste tegevusele. Maakondlikeks arendustegevusteks on võimalik kasutada ka Eesti riigi eelarvelisi vahendeid maakondlike arengustrateegiate elluviimise meetmest (MATA). MATA programmi maht on näiteks 2023. aastal natuke üle 336 000 euro. Aastast 2024 tuleb teha rahandusministeeriumiga nelja-aastane kokkulepe programmi kasutamiseks. See võimaldaks Järvamaal rahastada nii arendustegevusi kui ka arengustrateegia valdkondade kesksete probleemide ja arenguvajaduste lahendamist.

    • Arendusmeeskonna (vähemalt ühe projektijuhi, arendusjuhi ja maakonna kommunikatsioonijuhi) loomine. Arendusmeeskonda kuuluksid ka teised sihtasutuse töötajad ja omavalitsuste arendusjuhid.
    • Avanevate ELi regionaaltoetuste kasutamine strateegiliste eesmärkide elluviimiseks. Näiteks meetme „Atraktiivne ettevõtlus- ja elukeskkond“ toetuse kasutamine maakondliku innovatsioonisüsteemi rajamiseks.