Uuendamise protsess ja kaasamine

Kesksne ülesanne oli analüüsida ja kavandada elujõulist valdkondlikku koostöövõrgustikku.

Arengustrateegiat uuendati SA Järvamaa eestvedamisel 2022. aastal. Selleks palkas SA Järvamaa protsessi läbiviiva konsultandi ja kutsus kokku arengustrateegia uuendamise organisatsiooni, mis koosnes juhtgrupist ja valdkondlikest nõukodadest. Uuendamise protsessile koostati Järvamaa spetsiifiline lähteülesanne koos käsitluse ja juhtnööridega valdkondlikele töörühmadele ja nende eestvedajatele. Lähteülesanne sõnastas protsessi eesmärgid ja aluspõhimõtted.

Juhtgruppi kuuluvad maakonna omavalitsuste ja volikogude liikmed, valdkondlike nõukodade eestvedajad ja arendusspetsialistid, kokku ca 20 inimest. Juhtgrupi ülesanne on tegeleda üldosadega ja valdkondi läbivate teemadega. Juhtgrupi kohtumisi valmistas ette töörühm, kuhu kuulusid arengustrateegia konsultant, omavalitsuste arendustöötajad ja SA Järvamaa juhataja. Kokku toimus neli suuremat juhtgrupi seminari.

Valdkondlikud nõukojad ja töörühmad kaasasid valdkonna spetsialiste, ettevõtjaid ja kogukonna liikmeid. Valdkondi on arengustrateegias kokku 14. Kokku toimus 40 valdkondliku töörühma kokkusaamist, milles osales aktiivselt ligikaudu sada inimest. Valdkondlikud nõukojad pidid koostama oma valdkonna strateegilise vaate maakondliku ühisosa aluspõhimõtetes, hetkeolukorras (tugevused, nõrkused), eesmärkides, koostöövormis, tegevuskavas ja mõõdikutes (vt ka arengustrateegia käsitlusmudelit).

Kõikide töörühmade ülesandepüstituses seisis ka vastutus seatud eesmärkide elluviimise ja seire ees. See tähendab, et töörühmad moodustati nii, et nad jääksid ka edaspidi toimima ja võtaksid vastutuse vähemalt osa tegevuste elluviimise ja ülejäänud tegevuste seire osas. See muutis eesmärkide seadmise tegelike võimalustega vastavaks ja andis igale tegevusele kindla omaniku.

Esimene kokkuvõte valmis 2023. aasta jaanuari alguseks. Jaanuaris toimus omavalitsuste volikogudes arengustrateegia esimene lugemine. Sellele eelnesid laiapõhjalised volikogude ühiskomisjonid, mis kutsuti kokku arengustrateegia käsitlemiseks. Ühiskomisjonides osales kokku veel täiendavalt 70 inimest.

2. veebruaril 2023 toimus Paide Muusika- ja Teatrimajas avalik arutelu ja arengustrateegia osaliste seminar, kus osales 30 inimest.

Kokku osales Järvamaa arengustrateegia koostamisel üle 200 inimese 60st organisatsioonist.

Uuendatud arengustrateegiat käsitlesid põhjalikumalt ka kohalikud meediakanalid Järva Teataja ja TRE raadio.

Arengustrateegia uuendamist juhtis konsultant
Maiko Kesküla (SA Järvamaa)

Arengustrateegia loetavuse ja mõistmise tõstmiseks loodi eraldi alamleht strateegia.jarva.ee,
mis koondab edaspidi ka kõik arengustrateegia muudatused ja valdkondlikud arengudokumendid.