ELAMUMAJANDUS

VÄÄRTUSED

Elamumajandus on kohaliku omavalitsuse vastutusvaldkonda kuuluv valdkond. Sellest sõltub suuresti üksikisikute igapäevaelu kvaliteet. Samas on omavalitsuste võimalused seda valdkonda otseselt mõjutada väga piiratud.

Järvamaa arengustrateegia 2035+ elamumajanduse valdkond lähtub Genfi ÜRO jätkusuutliku elamumajanduse hartast.

Elamumajanduse jätkusuutlikkuse aluseks on järgmised neli põhimõtet ja nendega seotud põhjendused:
a) keskkonnakaitse – elamispindu tuleb projekteerida, ehitada ja kasutada viisil, mis minimeerib keskkonnamõjusid ja soodustab keskkonnasäästlikkust;
b) majanduslik tasuvus – eluasemesektor on alati olnud rahvamajanduse oluline osa. Elamumajandus peaks olema nii aktiivse majandustegevuse jätkusuutlik osa kui ka sektor, mis on suunatud inimeste vajaduste rahuldamisele;
c) sotsiaalne kaasatus ja osalemine – eluasemepoliitikat ja sellega kaasnevat mõttevahetust tuleks edendada, pannes suuremat rõhku kodanike kaasamisele ja diskussioonile, sotsiaalsele hõlmatusele, rahvatervisele, läbipaistvusele ja eetiliste protsesside järgimisele;
d) kultuuriline sobivus – eluasemepoliitika peaks arvesse võtma teemasid, mis on seotud kultuurilise identiteedi, väärtushinnangute ja emotsionaalse heaoluga.

PROBLEEMID

Kvaliteetse eluaseme ja selle loomise võimekuse puudumisest on saanud üks peamistest kohaliku elu arengutakistusest. Probleemiks on üüritavate elupindade vähesus ja nende vastamine kaasaegsete kvaliteetsete eluruumide nõuetele. Sama kehtib müüdavate elupindade suhtes, mida on rohkem pakkuda kui üüripindu.

 • turutõrge kinnisvaraarenduses (ehitushinnad müügihindadest kõrgemad)
 • vähene ostujõud, mille ühelt poolt tingib ka laenuraha raske kättesaadavus
 • vähene suutlikkus isiklikke eluruume renoveerida
 • vähelevinud keskkonnasõbralikud ehituslahendused ja tervislikke eluruume loovad energiat säästvad tehnikad (nt soojustagastustega ventilatsioonisüsteemid)
 • renoveerimata eramute ja korterelamute suur energiakulu

EESMÄRGID

 • eluaseme kättesaadavus Järvamaa elanikele
 • eluasemete energiatõhusus, kvaliteet ja jätkusuutlikkus
 • elamupiirkondade mitmekesisus ja säästev areng

TEGEVUSSUUNAD

 • Analüüsida eluasemeprobleemide põhjuseid ja töötada välja võimalikud lahendusideed koostöös Eesti vastava valdkonna võrgustikega.
 • Koostada strateegiline tegevuskava elamufondi puudutavate probleemide lahendamiseks ja kaasata selleks vajalikke ekspertteadmisi.
 • Luua kolme omavalitsuse ühtsed kestliku eluasemepoliitika lähtealused ja reeglistik koos toetusskeemiga eramu- ja korteriomanikele kestlike ja tervislike eluruumide kujundamiseks.