Noorsootöö

VÄÄRTUSED

Juhindume „Noortevaldkonna arengukava 2021–2035“ väärtustest.

Teadvustame, et noortel on eriomased vajadused.

VAJADUSED

 • Rohkem vajadustest lähtuvalt koolitatud spetsialiste.
 • Läbimõeldud motivatsioonipakett noorsootöötajale.
 • Ennetustöö programmide rahastamine.
 • Noorte keskkonnateadlikkuse tõus.
 • Noorte potentsiaali suurem rakendatus.
 • Noorsootöö kvaliteedi ja koordineerimise arendamine.
 • Ühtlasem noorsootöö teenuste kättesaadavus (sh 16+ vanus).
 • Noorte ettevõtlikkuse suurem toetamine.

EESMÄRGID

Aastal 2035 elavad noored Järvamaal tervislikku ja täisväärtuslikku elu ning on võimestatud arendama kogukonda ja maakonda selliselt, et Järva­maa on parim paik noortele kasvamiseks, elamiseks ja eneseteostuseks.

 • Rohkem võimalusi loovuse arendamiseks, omaalgatuseks ja ühistegevuseks (sh huvitegevus).
 • Ebavõrdsete olude mõju vähendamine noore arenguvõimalustele ja tõrjutuse vältimine.
 • Aktiivne osalus kogukonnas ja otsustes.
 • Kvaliteetne noorsootöö.
 • Noorte ettevõtlikkuse toetamine.
 • Noortega töötavad väärtustatud spetsialistid.

TEGEVUSSUUNAD

 • Noortest teada ja aru saada. Noori ei saa käsitleda homogeense rühmana, vaid lähtuda tuleb nende vanusest, erinevatest väljakutsetest ja vajadustest.
 • Teadmuspõhine lähenemine võimaldab mõista noorte tegelikke huve, soove ja vajadusi ning lähtuda neist nii noortepoliitika kavandamisel kui ka üksikjuhtumite võimalikult varajasel märkamisel ja iga noore toetamisel.
 • Tagada noorte õiguste ja autonoomia kaitse. Noorte õiguste kaitse on eeldus noorte teadlikkusele oma õiguste piiridest ja kohustustest.
 • Võtta noori tõsiselt ja võrdväärsete partneritena. Suhtlus noortega peab põhinema eetilistel kaalutlustel ja empaatial.
 • Tagada noorte mõtestatud aktiivne kaasamine ja osalus nii valikute kaalumisel kui ka otsuste tegemisel ja elluviimisel. Noortel peab olema võimalus valida, algatada ja luua lahendusi olulistele väljakutsetele, saades selleks piisavalt infot, tuge ja tagasisidet.
 • Väärtustada noorte kujunemisteed ja eneseteostust.
 • Väärtustada iga noort. Suhetes noorega austatakse tema inimväärikust ja enesemääramisõigust ning lähtutakse tema eripärastest vajadustest ja soovidest. Austav ja võimestav suhtumine noortesse toetab ka lõimumist ja ühiskonna sidusust tervikuna.

KOOSTÖÖVORM

 • Maakondlik noorsootöö nõukoda.
 • Noorsootöötajate kogemuste vahetamise päevad, koolitused, töövahetus, supervisioon jms formaadid.
 • Koostöövormid noorte esindustega.
 • Digitaalne tööriistakast ja töökeskkond (riiklikult arendatud rakenduste kasutamine: Harno digiterad, Huvihunt jne). Maakondlik eestvedamine on rahaliselt toetatud – SA Järvamaa poolt toetatud juht.
 • Võrgustike (huvigruppide) koostöö (riskirühma noored, kaasamine, ettevõtlikkus ja keskkonnateadlikkus).
 • Noorsootöö kvaliteedi kriteeriumitest lähtuvalt noorsootöö arendamine.
 • Sihtgrupi uuringud: noorte ja noorsootöötajate uuringud.