Sotsiaalvaldkond

VÄÄRTUSED

 • Elukaareülene ennetus ja terviklik tugi ehk tõhus ennetustöö ja usaldusväärne abi.
 • Inimese väärikus ja iseseisev toimetulek: elukeskkond, ligipääsetavus, võimalus elada oma kodus ja osaleda kogukonna tegemistes.
 • Koostöö ja kolmepoolsus: abivajaja ja tema lähedased on headeks partneriteks. Koostöö viib paremate tulemusteni.

TUGEVUSED

 • Osutame kõiki seadusest tulenevaid kohustuslikke sotsiaalteenuseid ning suudame vajadusel pakkuda lahendusi.
 • Pakume (küll seni väikeses mahus) uuenduslikke teenuseid.
 • Sotsiaalvaldkond on mitmekümne aasta jooksul tõusnud oluliseks ning teenuste arendamist toetab erinevate programmide kaudu ka riik.
 • Inimesekeskne vaade hakkab üles kaaluma regulatsioonikeskset, olulisimaks on kujunemas isikukeskne vaade abivajadusele.
 • Valdkonnas töötavad pädevad ja missioonitundega inimesed.

EESMÄRGID

 1. Sotsiaalvaldkonna töötajad on hoitud, motiveeritud ja väärtustatud ning nende arenguvõimalusi toetatakse.
 2. Abivajajad saavad vajaliku ja sobiva toe: toimib isikukeskne abivajaduse hindamine ning kiire ja paindlik teenuste pakkumine kõigis omavalitsustes.
 3. Ühine valdkondlike probleemide analüüs, oskusteabe jagamine ja teenusdisain aitavad lahendada keerulisi ja kompleksprobleeme.

TEGEVUSSUUNAD

 • 2023. aastaks lepitakse arengukava kehtestamisega kokku valdkondlike ühistegevuste eestvedajad ning ühisarutelude toimumine.
 • 2023. aasta korralised kohtumised toimuvad I, II ja IV kvartalis, vastavalt Türi valla, Järva valla ja Paide linna eestvedamisel.
 • 2023. aastal analüüsitakse vajadust valdkondliku koordinaatori järele, koormuse ja ülesannete ulatust ning koordinaatori ametikoha rahastamist (nt SA Järvamaa poolt kohalike omavalitsuste ühisrahastuse vahenditest).
 • Ühistegevuste ja ühisprojektide rahastamiseks (õppekäigud, koolitused, pilootprojektid) jm taotleb nõukoda või kohalikud omavalitsused lisaraha SA Järvamaa ja/või koordinaatori abil (Leaderi programmist, Euroopa Sotsiaalfondist jm).

KOOSTÖÖVORM

Valdkondlikus maakonnapõhises koostöös sünnivad edaspidi targad tulevikuotsused: ühiste projektide ja tegevuste plaanid, valdkonna sisuanalüüsid, kordade ja regulatsioonide analüüs ja uuendamine, teenusdisain ja spetsialistide koolitus ning jõustamine.

Koostöö tulemusena paranevad sotsiaalteenused piirkondades (jagatakse kogemusi, korraldatakse ühisüritusi või palgatakse ühisspetsialiste) ning kavandatakse ja viiakse ellu maakondlikud ühisprojektid, mida toetavad kõik omavalitsused.

Jagamine, ventileerimine, toetus kolleegilt!