Kodanikuühiskond

VAJADUSED

 • Maakondlik kodanikeühenduste ümarlaud
 • maakondlik veebipõhine infokeskus
 • ühisürituste järjepidev korraldamine
 • ruumid koos olemiseks ja toimetamiseks
 • aktiivsete noorte järelkasv
 • suurem ja mõjusam isemajandamise võimekus
 • külavanemate ja eestvedajate rolli parem defineerimine
 • missioonitundega eestvedajad ja ühenduste juhid
 • eestvedajate tunnustamine ja motiveerimine
 • erinevad toetusvõimalused
 • meediakajastused uutest või õnnestunud ettevõtmistest
 • kaasarääkimise kultuuri arendamine
 • erinevad koolitused jms arendavad tegevused.

EESMÄRK

Eesti on inimesekeskne ning kogukondade ja kodanikuühiskonna arengut soosiv riik, kus inimesed on väärtustatud ja kaasatud, jagavad demokraatlikke väärtusi ning parandavad elukeskkonda aktiivse osalusega kogukondlikus ja ühiskondlikus tegevuses.

TEGEVUSSUUND 3.1.: Elanike teadlikkuse ja aktiivsuse tõstmine
TEGEVUSSUUND 3.2.: Kogukondade võimekuse suurendamine
TEGEVUSSUUND 3.3.: Vabaühenduste ja sotsiaalsete ettevõtete võimekuse suurendamine
TEGEVUSSUUND 3.4.: Soodsa tegutsemiskeskkonna loomine
TEGEVUSSUUND 3.5.: Usuliste ühenduste rolli suurendamine kogukondlikus tegevuses sotsiaalsete probleemide ennetamisel ja lahendamisel

Järvamaa kodanikuühiskond on aktiivne ja tegus: väärtustatakse kodanikualgatust, koostööd, tegevuste nähtavust ning kaasarääkimist olulistes küsimustes.

TEGEVUSSUUNAD

 • Regulaarselt (kord kvartalis) kokku saava kodanikuühendustega tegeleva maakondliku aktiivgrupi ehk vabaühenduste nõukoja töö jätkamine (Nõukoda/SA).
 • Strateegia uuendamine ja seire, sh tegevuste elluviimine (Nõukoda/SA).
 • Noorte kaasamine (sh kogukonnapraktika) ja ühenduste tegevuse jätkusuutlikkuse teema käsitlemine (Nõukoda/SA).
 • Vabaühenduste aastasündmuse korraldamine, sh tunnustamine (Nõukoda/SA/KOV).

KOOSTÖÖ

 • Regulaarselt (kord kvartalis) kokku saav kodanikuühendustega tegelev maakondlik aktiivgrupp ehk vabaühenduste nõukoda (Nõukoda/SA).
 • Eesmärk: seista hea Järvamaa vabaühenduste ja vabatahtlike tegevuse eest.
 • Osalised: Lõuna-Järvamaa Koostöökogu, KOVide arendusspetsialistid, Konna maja Türi kogukonnaselts, Järva Arengu Partnerid, MTÜ Kodukant Järvamaa, Järvamaa Spordiliit, Paide SRIK, Arvamusfestival jt.
 • Koordineerimine: Järvamaa vabaühenduste nõukoja tegevust koordineerib SA Järvamaa vabaühenduste konsultant, kelle tegevust rahastab KÜSK.
 • Vastutus: ülesandeid viivad ellu nõukoja liikmed ja KOVid.

Lähtume sidusa Eesti arengukavast 2030