Turvalisus

VÄÄRTUSED

Lähtume Eesti siseturvalisuse arengukavas 2020–2030 välja toodud eesmärkidest, mille järgi on Eesti ohutu elukeskkonna ja turvaliste kogukondadega ühiskond, kus elanikud oskavad turvalisusriske märgata, neid vältida ja vajadusel neile adekvaatselt reageerida. Tehakse mitmekesist ennetustööd, mida iseloomustab valdkondadeülesus, kogukonnakesksus ja eri partnerite koostöö. Igaühe kaasatus ja panus iseenda ning kogukonna turvalisusesse vähendab ohtu elule, tervisele, keskkonnale ja varale.

PROBLEEMID

Olulisemad lahendamist vajavad probleemid:

 1. Elanike teadmised, hoiakud, oskused ning neist tingitud käitumine ei aita piisavalt ära hoida ohtusid elule, tervisele ja varale.
 2. Siseturvalisuse teenuste jätkusuutlik ja kvaliteetne pakkumine üle riigi on raskendatud.
 3. Kriisiennetus ja hädaolukordadeks valmisoleku suutlikkus avalikus ja erasektoris pole piisav ning võib pärssida võimalike hädaolukordade ennetamist või nendega toimetulekut.
 4. Sisejulgeolekut mõjutavad peale tavapäraste tegurite üha rohkem välised ohud, nagu vägivaldsete ideoloogiate ülemaailmne levik, rahvusvaheline terrorism, selle rahastamine ja rahapesu lai levik, ohtlike tehnoloogiate areng, küberründed, vaenulike eriteenistuste tegutsemine, hübriidohud jne.
 5. Inimeste ränne, välismaalaste elama asumine Eestisse ning sellest tulenev Eesti ühiskonna mõningane muutumine heterogeensemaks toob kaasa uued ohud, mis ühest küljest võivad pärssida Eesti arengut soodustava ning teisalt siseturvalisust tagava kodakondsus- ja rändepoliitika elluviimist.

MARO tegevused turvalisuse valdkonnas aastatel 2023-2028

Turvalisuse võrgustiku edendamine maakonna turvalisuse suurendamiseks:

 • KOVide turvalisuse fookuste ja suundumuste nõustamine
 • maakonna ennetustöö kavandamise eestkõneleja ametikoha loomine
 • maakonna turvalisuse nõukogu töö eestvedamine
 • maakonna turvalisuse võrgustiku arendamine
 • maakonna turvalisuse valdkonna tegevuste kavandamine
 • valdkondlike koolituste, infopäevade korraldamine (turvaline küla, ÄKK, KEAT)
 • maakonnaülesed kogemustevahetused ja heade praktikate jagamine
 • maakonna KOVi toetus arenguprogrammiga „Kohalikus omavalitsuses turvalisuse tegevusmudeli rakendamiseks ning heade kogemuste jagamiseks“ liitumisel. Turvalisuse arenguprogrammiga edendatakse turvalisuse kavandamist kohalikes omavalitsustes ning arendatakse turvalisuse valdkonna võimekust

KOOSTÖÖMUDEL

Järvamaa turvalisuse valdkonna koostööd juhib Järvamaa turvalisuse nõukogu. Järva maakonna turvalisuse nõukogu on moodustatud riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostöö ning siseturvalisuse arengukava elluviimise koordineerimiseks maakonnas.

Nõukogu koosseisu kuuluVAD:

 • Paide linnapea (komisjoni esimees)
 • Türi vallavanem
 • Järva vallavanem
 • Kaitseliidu Järva maleva pealik
 • Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kesk-Eesti politseijaoskonna juht
 • Päästeameti Lääne päästekeskuse Rapla-Järvamaa päästepiirkonna juht
 • Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna Järva- ja Viljandimaa piirkonnajuht
 • Keskkonnaameti esindaja
 • AS Järvamaa Haigla esindaja
 • Punase Risti esindaja
 • Sihtasutuse Järvamaa esindaja

Nõukogu tööd koordineerib sihtasutuse Järvamaa rahvatervise ja turvalisuse koordinaator.