Sport

VISIOON

Järvamaa inimesed on liikuvad, aktiivsed ja elujõulised ning liikumisel ja spordil on oluline ning kasvav roll Järvamaa inimese elujõu edendamisel.

VAJADUSED

Suurem liikumisaktiivsus noorte ja täiskasvanute seas.

 • Ühtne infoväli ja kalender, parem kommunikatsioon eri osapoolte vahel.
 • Liikumis- ja sporditaristud avalikus ruumis.
 • Treeningutel ja huviringide töös osalemist toetav transpordisüsteem.
 • Spordi suurem väärtustamine KOVides.
 • Uute maakonnaüleste projektide algatamine ja elluviimine.
 • Innovatsioon.

TULEMUSED

Järvamaa õpilased/elanikud on kehaliselt aktiivsed, liiguvad iga päev tund aega.

Järvamaa koolid ja tööandjad on seadnud fookusesse liikumise.

 • Kergliiklusteede rajamine (koolideni, lasteaedadeni), terviseradade rajamine ja hooldamine.
 • Parimate praktikate jagamine ja nendest õppimine: koolide/lasteaedade jagatud parimad praktikad, kuidas muuta õpikeskkonda paremaks ning tõsta liikumisaktiivsust.
 • Võrgustumine ja koostöö: KOVi juht, koolijuhid, hoolekogud, lapsevanemad, KOVi tervisedenduse spetsialist.

ÜHISTEGEVUSED

 • Maakondlike ürituste korraldamine.
 • Ühisinvesteeringud taristusse.
 • On loodud ja toimib ühine inforuum, sh kalender Järvamaa Spordiliidu kodulehel jarvasport.ee.
 • Spordi turundus ja parem kommunikatsioon.
 • Koolikeskkondade ja avaliku ruumi muutmine liikumissõbralikuks.
 • Transpordi lahendamine koostöös KOVidega, treeneritele kompenseeritakse liikumine ühest KOVist teise.
 • Spordi nõukoda/ümarlaud teeb ettepanekuid.

KOOSTÖÖ

Maakondliku spordikoostöö koordinaator on MTÜ Järvamaa Spordiliit.

 • Maakonnaüleste kokkulepete sõlmimine.
 • Mitmekesised võimalused spordi harrastamiseks.
 • Koostöö nii professionaalse, harrastus- kui ka koolispordi tunnustamisel (nagu aineolümpiaadide võitjatel).
 • Ühise inforuumi jagamine.
 • Ühiselt korraldatavad maakondlikud sündmused.
 • Avatus uutele ja atraktiivsetele spordialadele ning objektidele.
 • Ühiselt kokku lepitud suured eesmärgid ja maakonnaülesed projektid.