Ettevõtlus

ÜLDEESMÄRK

Lähtume Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavast aastateks 2021–2035.

 • Eesti (Järvamaa) ettevõtluskeskkond soodustab ettevõtlikkust ning teadmusmahuka ettevõtluse teket ja kasvu, kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste loomist ja eksporti ning investeeringuid kõigis Eesti piirkondades.
 • Ettevõtluskeskkonna arendamise tulemusena luuakse eeldused majandusarenguks suurema tootlikkuse ja lisandväärtuse kasvu abil. Järvamaa ettevõtted teenivad kõrge lisandväärtusega toodetest ja teenustest rohkem tulu; ettevõtjad on pädevad, ettevõtted on hästi juhitud ja efektiivsed; Järvamaa majandus on rahvusvaheliselt lõimunud ja uuenduslik.

JUURPROBLEEMID

 • madal ettevõtlusaktiivsus ja tarkade töökohtade vähesus
 • tööealise elanikkonna vähenemine ja kohaliku oskustööjõu nappus
 • tootmisprotsessside tööjõumahukus ja vähene efektiivsus
 • ressursside ebaefektiivne ja jätkusuutmatu kasutamine

TEGEVUSSUUNAD

 • arendatakse konkurentsivõimelist ja tarka ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonda
 • stimuleeritakse tehnoloogia- ja arendusmahukate investeeringute tegemist

EESMÄRGID

 • keskkonnasõbraliku ettevõtlusmaastiku saavutamine
 • tehnoloogiamahukas tootmine (digiteerimine, automatiseerimine)
 • tarkade töökohtade loomine
 • avaliku sektori ja ettevõtjate ühine maakonna kohaturundus

Eelisarendatavad valdkonnad

 • kõrgtehnoloogiline agrotööstus
 • toiduainetööstus
 • IT-sektor ja teenusmajandus

KOOSTÖÖVORM

Ettevõtlusvaldkonda koordineerib maakondlikult SA Järvamaa, korraldades ettevõtetele suunatud teenuseid (nõustamine, investeeringutoetuste vahendamine, inkubatsiooniteenused jms) ning vajaduspõhiselt ettevõtjate ümarlaudu ja koostöövõrgustikke. Ettevõtlusvaldkonna koordineerimisse tuleks kaasata veel KOVide arendusspetsialistid ja valdkondlikud partnerid riigi ja regionaaltasandilt. Tulevikus peaks toimima ka regulaarne ettevõtjate nõukoda, kes käsitleks maakonna ettevõtlustemaatikat ja suudaks algatada ühistegevusi.