Keskkond

VÄÄRTUSED

 • kestlik arengutee
 • elurikkuse ja ringmajanduse peavoolustamine

VAJADUSED

 • Koordineeriv võimekus valdkondade vahel: keskkonnavaldkond on sisult valdkondadeülene ja selle eesmärkide täitmine eeldab valdkondadeülest koordinatsiooni nii omavalitsuse kui maakonna tasandil. Tegevuste koordineerimine ka erasektoris: ettevõtetes ja kogukondades.
 • Rohkem ressursse keskkonnavaldkonna koordineeritud ja valdkonnaüleseks toimimiseks ning otseste muutuste elluviimiseks.
 • Kestlikud eluviisid ja organisatsioonide süsteemne käitumine kestlike lahenduste kasutuselevõtuks (mahajäämus teistest ELi riikidest on ilmne).
 • Tegevuskava ja terviklik juhtimine KOVide ja maakonna tasandil keskkonnavaldkonna 2023. a riikliku arengukava ja KOVidele rohepöördeks esitatud soovituste osas.

Kolm olulist valdkonda:

 1. Kliimakriis (eesmärgiks on kliimamuutuste pidurdamine ja kliimamuutuste negatiivsete mõjudega kohanemine).
 2. Loodusressursid (eesmärgiks on ressursisääst ning elurikkuse hoidmine ja taastamine).
 3. Ringmajandus (eesmärgiks on ringmajandusele kui uuele majandusmudelile ja jäätmemajanduse loogilisele jätkule üleminek).

EESMÄRGID

 • kliimaneutraalne Järvamaa 2035
 • looduslik mitmekesisus ja loodushoid on kõrgel tasemel
 • kestlikud eluviisid on levinud kõikide inimeste igapäevaellu ja organisatsioonid arvestavad süsteemselt kestlike lahendustega kõikidel tegutsemistasanditel

TEGEVUSSUUNAD

 • Rohepöörde eestvedaja/koordinaatori leidmine ning maakondliku ja regionaalse koostöö käivitamine (2023. a I poolaasta).
 • Rohehindamised ja seired (2023. a I-III kvartal).
 • Rohekompetentside kasvatamine (alates 2023. a IV kvartal).
 • Jäätmetekke vähendamine (2023-2024).
 • Energiasääst (2023-2024)
 • Keskkonnasõbralikud hanked ja soetamised (2023. a).
 • Ringmajanduse juurutamine.
 • Disainitakse maakondlik või regionaalne ringmajanduse olelusring ning koostatakse vastav visioon.
 • Käivitatakse ringmajandusvõrgustiku projekt.

KOOSTÖÖVORM

Tuleb luua maakonna keskkonnanõukoda koordineeriva funktsiooniga SA Järvamaa juurde. Koostööorgan kaasaks teadmisi ja kompetentsi ka teistelt võrgustikelt ja naabermaakondadest, luues uusi koostöövõimalusi ja suurendades maakonna omavalitsuste roheteadmust.

Nõukotta panustavad valdkonna ametnikud ja valitsusliikmed ning volikogude komisjonid.