Tervishoid

Eesmärk

Teenuse keskmes on abivajav inimene. Tervishoiuteenuste kättesaadavus on maakonnas hea ja lähtub individuaalsest vajadusest. Juhtumikorralduslik tegevus on paranenud ja teenuste info on kättesaadavam. Toimivad süsteemsed juhupõhised lahendused.

Vajadused

 • tubakast, alkoholist ja narkootilistest ainetest loobumise nõustamisteenuste suurem pakkumine
 • rohkem tervishoiutöötajaid ja tugispetsialiste
 • tervishoiusüsteemi ja sotsiaalsüsteemi tulemuslik koostöö
 • patsiendipõhise juhtumikorralduse ja infosüsteemide rakendamine
 • abivajajate vajadusi arvestav transpordisüsteem, sotsiaaltranspordisüsteem
 • elanikkonna suurem teadlikkus tervishoiusüsteemi olemusest ja toimimisest
 • suurem teadlikkus mittetõenduspõhiste ja alternatiivtegevuste ohtlikkusest
 • jätkusuutlik esmatasandi tervishoiuteenuste säilimine ja areng

SISEND

 • valdkonnas tegutsevate inimeste aeg ja motiveeritus
 • rahalised vahendid
 • info ja teadmised
 • tegevuskeskkond
 • kogukonna ja KOVi toetus

KOOSTÖÖ

 • maakonnaüleste kokkulepete sõlmimine
 • ühtne arusaam ja eesmärkide kokkuleppimine valdkonnas
 • valdkonna ühtse maakonnaülese koordineerimise kokkuleppimine
 • ühise inforuumi jagamine
 • tervishoiuteenuste osutajate, KOVide ja riiklikult koordineeritavate teenuste koostöö

TULEMUSED

 • Järvamaal on toimiv tervishoiuteenuste süsteem
 • koostöö teenuse osutajate, KOVide ja riiklike institutsioonide vahel on toimiv ning tulemuslik
 • maakonnas on nõustamisteenused olemas ja kättesaadavad
 • ühtne tervishoiuteenuste ja tugiteenuste osutajate infosüsteem
 • toimib maakonnapõhine valdkonnaülene teenuste osutajate ümarlaud
 • maakonnapõhiste tervishoiu ja hoolekandeteenuste vajadused on kaardistatud ja peetakse andmebaasi
 • juhtumikorraldajate olemasolu esmatasandi tervisekeskustes
 • ühtne transporditeenuse info koostöös avaliku ja erasektori vahel
 • toimib sotsiaalvaldkonna, haigla ja KOVide ümarlaud
 • KOVides toimivad turvatoad/hooldustoad
 • loodud on terviseteenuste äpp